EN NL

Privacy verklaring

1Inleiding

1.1Algemeen

Homelab Belgium BVBA (hierna “Homelab” of “Wij” of “Onze” of “Ons”) begrijpt dat uw privacy belangrijk voor u is en dat u zich zorgen maakt over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt. Wij respecteren en waarderen de privacy van iedereen die onze website https://homeweb.io/ bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Op het moment dat u gebruik maakt van onze diensten of de website bezoekt, zullen wij alleen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op een manier die hier wordt beschreven en op een manier die in overeenstemming is met onze verplichtingen en rechten volgens de toepasselijke privacywetgeving.

Deze Privacy verklaring is van toepassing wanneer wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze website en van onze diensten, met andere woorden, wanneer wij het doel en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

Transparantie bij het verwerken van persoonsgegevens is een cruciaal onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”, EU-verordening 2016/679 in het Engels bekend als de General Data Protection Regulation de "GDPR"). Het uitgangspunt van deze Privacy verklaring is dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving worden verwerkt. Ook wordt rekening gehouden met beginselen zoals behoorlijke en zorgvuldige verwerking.

Lees deze Privacy verklaring zorgvuldig door en zorg ervoor dat u het begrijpt.

1.2Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden in de AVG gedefinieerd als "alle informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd". Persoonsgegevens zijn, in eenvoudigere bewoordingen, alle informatie over u die het mogelijk maakt u te identificeren. Persoonsgegevens hebben betrekking op voor de hand liggende informatie, zoals uw naam en contactgegevens, maar ook op minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-identificatie factoren.

1.3Beginselen bij de verwerking van persoonsgegevens

Om aan het bovenstaande te voldoen, gelden de volgende uitgangspunten:

 • Alle verwerkingen van persoonsgegevens zijn gebaseerd op een van de gronden zoals aangeduid in artikel 6 en/of 9 van de AVG en de kaderwet van 30 juli 2018;
 • Voorafgaand aan de verwerking worden de gerechtvaardigde doeleinden geformuleerd. De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt zijn uitdrukkelijk en in een eenvoudige taal omschreven;
 • De verwerking van persoonsgegevens is, met het oog op het doel, ter zake dienend. Dit betekent dat de hoeveelheid persoonsgegevens en het soort persoonsgegevens beperkt blijft tot de persoonsgegevens die noodzakelijk worden geacht voor het gespecificeerde doel;
 • De verwerking van persoonsgegevens is in redelijke verhouding tot het beoogde doel. In het verlengde hiervan geschiedt de verwerking van persoonsgegevens op de minst ingrijpende wijze;
 • Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen, zodat de te verwerken persoonsgegevens juist en actueel zijn;
 • Conform de toepasselijke beveiligingsnormen worden persoonsgegevens passend beveiligd;
 • Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijke zijn verkregen;
 • Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk wordt geacht voor de vastgestelde doeleinden van de verwerking;
 • De rechten van betrokkenen worden gerespecteerd en in acht genomen;
 • Aan de betrokkene zal, voor zover van toepassing en technisch mogelijk, een opt-out mogelijkheid worden aangeboden op het moment dat de registratie van de persoonsgegevens niet strikt noodzakelijk is.

2Contactgegevens

Onze website en diensten worden aangeboden en beheerd door Homelab Belgium BVBA.Wij zijn geregistreerd in België onder registratienummer BE 0666.412.269 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd op Ambachtsweg 14, 3890 Gingelom.

U kunt contact met ons opnemen:
(a) per post, naar Kempische Steenweg 293,3500 Hasselt
(b) telefonisch, op 011 / 36 09 01 of
(c) per e-mail, via info@homeweb.io

3Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en hoe worden deze gegevens gebruikt?

3.1Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en voor welke doeleinden?

In dit paragraaf zullen wij de volgende onderwerpen uiteenzetten:
(a) De algemene categorieën van persoonsgegevens die we kunnen verwerken;
(b) in het geval van persoonsgegevens die wij niet rechtstreeks van u verkrijgen, de bron en specifieke categorieën van die gegevens;
(c) de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens mogen verwerken; en
(d) de rechtsgrondslagen van de verwerking.

Wij kunnen elk van uw persoonsgegevens die in deze Privacy verklaring worden geïdentificeerd verwerken wanneer dat nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3.1.1Gebruiksgegevens

Wij kunnen gegevens over uw gebruik van onze website en diensten verwerken ("gebruiksgegevens"). De gebruiksgegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van uw bezoek, paginaweergaven en website-navigatiepaden, alsmede informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw gebruik van de service. De bron van de gebruiksgegevens is ons analytisch volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt voor het analyseren van het gebruik van de website en diensten. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming (voor IP-adres) en/of onze legitieme belangen (voor de overige persoonsgegevens), namelijk het bewaken en verbeteren van onze website en diensten. Wij doen dit door het gebruik van cookies. Zie in dit verband onze cookie verklaring.

3.1.2Accountgegevens

Wij kunnen uw accountgegevens verwerken ("accountgegevens"). De accountgegevens kunnen uw naam, achternaam en e-mailadres bevatten. De bron van de accountgegevens is het CRM systeem van uw makelaar. De accountgegevens kunnen worden verwerkt om onze website te beheren, onze diensten te leveren, de veiligheid van onze website en diensten te waarborgen, back-ups van onze databases te onderhouden en met u te communiceren. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk om u te voorzien van een overzicht met betrekking tot de vastgoedkosten van de gekozen woning en voor de juiste administratie van onze website

3.1.3Profielgegevens

Wij kunnen uw informatie die is opgenomen in uw persoonlijke profiel op onze website verwerken ("profielgegevens"). De profielgegevens kunnen bestaan uit uw naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, profielfoto's, financiële gegevens (gezinsinkomen en eigen inbreng) en gezinssituatie. De profielgegevens kunnen worden verwerkt voor om uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en te controleren. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming (voor profielfoto) en legitieme belangen (voor de overige persoonsgegevens), namelijk om u te voorzien van een overzicht met betrekking tot de vastgoedkosten van de gekozen woning en voor de juiste administratie van onze website. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.

3.1.4Direct marketinggegevens

Wij kunnen informatie die u ons verstrekt om te abonneren op nieuwsbrieven verwerken ("direct marketinggegevens"). De direct marketinggegevens kunnen bestaan uit uw naam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, geografische locatie en financiële gegevens. Deze persoonsgegevens kunnen worden verwerkt om u de relevante kennisgevingen en/of nieuwsbrieven toe te sturen. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming. U kunt deze toestemming altijd intrekken.

3.1.5Correspondentiegegevens

Wij kunnen informatie die is vervat in of betrekking heeft op een communicatie die u ons stuurt verwerken ("correspondentiegegevens"). De correspondentiegegevens kunnen de inhoud van de communicatie en de metagegevens die met de communicatie verband houden omvatten. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de communicatie met u en het bijhouden van gegevens. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk het goede beheer van onze website en onze zakelijke en communicatie met gebruikers.

3.2Verwerkers

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van ons. Wij kunnen soms een contract afsluiten met deze partij om bepaalde producten en/of diensten te leveren. Met andere woorden: wij doen een beroep op verwerkers, omdat dit noodzakelijk is voor de dienstvoering. In dit geval zullen wij met de verwerker een schriftelijk overeenkomst aangaan waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van ons.

Wij kunnen een beroep doen op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning en hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden (bijv. CRM-systeem);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden (bijv. live chat op de website);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor logistieke doeleinden (bijv. order picking, levering, etc.);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.

4Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan een partner die op onze website zijn geïdentificeerd met als doel hen in staat te stellen contact met u op te nemen om u relevante diensten aan te bieden. Deze partner treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Na contact met u, verstrekt de partner u zijn eigen privacyverklaring, dat van toepassing is op het gebruik van uw persoonsgegevens. Met deze partij is een schriftelijke overeenkomst aangegaan, zodat de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

5Internationale doorgifte (buiten EER) van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen opslaan of overdragen binnen de Europese Economische Ruimte (de "EER"). De EER bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Dit betekent dat uw persoonsgegevens volledig beschermd zullen zijn onder de AVG of volgens gelijkwaardige wettelijke normen.

6Bewaren en verwijderen van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens als volgt:
Vanaf de datum waarop u als laatst heeft ingelogd op onze website, worden uw persoonsgegevens nog 12 maanden bewaard. Na deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Onverminderd de bovenstaande, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van andere natuurlijke persoon te beschermen.

7Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om het verlies, het misbruik of de wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Wij slaan uw persoonsgegevens op beveiligde servers, pc’s en mobiele apparaten. Voor elk data transactie wordt gebruikt gemaakt van SSH encryptie. Daarnaast hebben enkel gebruikers met een account toegang tot de website (u moet dus inloggen).

U moet ervoor zorgen dat uw wachtwoord niet kan worden geraden, of het nu door een persoon of een computerprogramma is. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website en wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op onze platform).

8Wijzigingen

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als wij dingen veranderen op een manier die de bescherming van persoonsgegevens beïnvloedt. Wij adviseren u deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in deze privacy verklaring.

Wij zullen u op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in deze privacy verklaring via e-mail.

9Uw rechten

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.

Uw belangrijkste rechten op grond van de AVG zijn:
A. het recht op inzage;
B. het recht op correctie;
C. het recht om te wissen (vergetelheid);
D. het recht om de verwerking te beperken;
E. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
F. het recht op gegevensportabiliteit;
G. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en
H. het recht om uw toestemming in te trekken.

U kunt uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens door middel van een schriftelijke kennisgeving aan ons. Zie hoofdstuk 2 voor de contactgegevens.

Wij zullen op uw verzoek in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek reageren. Normaal gesproken streven wij ernaar om binnen die tijd een volledig antwoord te geven. In sommige gevallen, vooral als uw verzoek complexer is, kan er echter meer tijd nodig zijn, tot een maximum van drie maanden vanaf de datum waarop wij uw verzoek ontvangen. U wordt volledig op de hoogte gehouden van de voortgang.

9.1Het recht op inzage

U hebt het recht om te bevestigen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, waar wij dat doen, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat gegevens over het doel van de verwerking, de betreffende categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij u een kopie van uw persoonsgegevens verstrekken. De eerste kopie wordt gratis verstrekt, maar extra kopieën kunnen tegen een redelijke vergoeding worden verstrekt.

9.2Het recht op correctie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonsgegevens over u te laten invullen.

9.3Het recht om te wissen (vergetelheid)

In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Deze omstandigheden omvatten: de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor een verwerking op basis van toestemming in; u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct marketing doeleinden; en de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht om gegevens te wissen. De algemene uitsluitingen zijn onder meer waar verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor de naleving van een wettelijke verplichting; of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

9.4Het recht om de verwerking te beperken

In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen; wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u hebt persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen; en u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Indien de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens verder opslaan. Wij zullen deze echter alleen op andere wijze verwerken: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van groot openbaar belang.

9.5Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking bedoeld is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering voor direct marketing doeleinden). Indien u hiertegen bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel staken.

Verder heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van openbaar belang.

9.6Het recht op gegevensportabiliteit

Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op:
(a) toestemming; of
(b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen voordat u een overeenkomst sluit, en deze verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd, hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen in het gedrang zou brengen.

9.7Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG), hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Contactgegevens GBA
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

9.8Het recht om uw toestemming in te trekken

Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens de toestemming is, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

10Actualisering van uw persoonsgegevens

Laat het ons weten als de persoonsgegevens die wij over u hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

11Homelab als verwerker

Ten aanzien van het creëren van een overzicht met betrekking tot de vastgoedkosten (zonder informatie omtrent de hypotheekzaken) van de gekozen woning, treden wij niet op als een verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, maar als een verwerker van persoonsgegevens. Onze wettelijke verplichtingen als verwerker zijn in plaats daarvan vastgelegd in de overeenkomst tussen ons en de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Wij versturen uw persoonsgegevens naar onze partner (zie hoofdstuk 4), zodat u aanvullende informatie verkrijgt met betrekking tot een hypotheek voor de gekozen woning. In dit geval treden wij niet op als verwerker, maar als verwerkingsverantwoordelijke.